Евангелие на Тома

Евангелието от Тома не е канонично евангелие и не присъства в Новия завет на Библията. То е едно от произведенията, съставляващи т.нар. Библиотека от Наг Хамади (Nag Hammadi Library) – сбирка от над петдесет гностични текстове, открити в Египет през 1945 г.

Евангелие от Тома е изцяло запазено апокрифно евангелие, датирано към 340 г., написано върху папирус на коптски език. Авторите му претендират, че са ученици на апостол Тома, който в текста е наречен Дидимос Юда Тома. За разлика от каноничните и апокрифните евангелия, които са структурирани върху живота на Иисус, евангелието от Тома съдържа само поучения, приписвани на Иисус. Някои от притчите са познати от каноничните евангелия, но други се срещат само в този текст.

Намерени са по-ранни фрагменти от това евангелие, датирани най-рано от края на II в., които са на гръцки език и са запазени в находките от Оксиринх, познати като „Логии на Иисус“. Има сведения и за още по-ранни версии на логиите отнасящи се до 30 – 60 година от новата ера, но те са обект на дискусии.

 Eвангелие от Tома

Това са тайните думи изречени от Живият Иисус записани от Дидимус Юда Тома

Иисус каза:

1.  Този, който разкрие тълкованието на тези думи няма да вкуси смърт.

2. Нека този, който търси не се спре в своето търсене докато не намери. Когато намери,той ще се смути и когато се смути,той ще се изуми от възхита и ще царства над Всичко.

3. Ако вашите наставници ви заявят,че царството е на небесата, птиците на небето ще са там преди вас.Ако ви кажат,че то е в морето,рибите на морето ще са там преди вас.Царството е във вас и извън вас.Когато сами познаете себе си,ще бъдете познати.Тогава ще узнаете,че сте Чеда на Живия Отец.Но ако не се познаете,в нищета ще пребивавате и сами нищета ще бъдете.

4. Старият по дни не ще се колебае да запита младенеца на седем дни за мястото на живота и ще живее.Защото мнозина първи последни ще бъдат и едно ще станат.

5. Познай онова, което е пред теб и скритото за теб ще ти се открие. Защото няма нищо скрито,което да се не открие.

Иисус каза: Знай какво е пред тебе.Това,което е скрито ще се разкрие.

6. Неговите ученици го запитаха: „Изискваш ли от нас да постим?Как да се молим? Да даваме ли милостиня? Каква храна да ядем?”

Иисус каза: Не лъжете и не вършете онова,което мразите,защото всичко стои на показ пред небесата.Защото няма нищо скрито, което да се не открие и нищо потулено,което да остане неразкрито.

7. Лъвът,когато човекът го изяжда е щастлив,защото този лъв човек става.Но злочест е човекът, когото лъвът изяжда, защото човека лъв става.

8. Човеците са като мъдрият рибар,който хвърлил своята мрежа в морето и я изтеглил пълна с дребни риби.Сред тях мъдрият рибар открил великолепна голяма риба.Той изхвърлил всички дребни риби в морето и без колебание избрал едрата риба.Уши който има,нека чуе.

9. Вижте,сеячът излезе,загреба шепа (семена) и (ги) хвърли. Някои паднаха на пътя, дойдоха птици и ги изкълваха. Други пък паднаха върху камък,не се вкорениха в почвата и не дадоха класове със зърно.Трети паднаха върху тръни,тръните ги притиснаха и червеите ги изядоха.Ала други попаднаха върху добра земя и дадоха добро зърно: родиха шейсет мери за мера, и сто и двайсет мери за мера.

10. Аз хвърлих огън върху света и вижте,пазя го докато сияе.

11.Това небе ще премине, и онова над него също ще премине.

Мъртвите не са живи и живите не ще умрат. През дните, когато ядете мъртво, вие го правите живо.Когато пък сте в светлината, какво ще сторите?

В денят,когато сте били едно, две сте станали. Когато обаче станете две, какво ще сторите?

12. Учениците казаха на Иисус: Знаем,че ще ни напуснеш.Кой тогава ще ни бъде водач?

Иисус им отвърна:Където и да сте,ще отидете при Иаков Праведния,за когото небето и земята същността си изявиха.

13. Иисус каза на своите ученици: Сравнете ме с нещо и ми кажете, кого наподобявам.

Симон Петър му каза:Ти си като справедлив пратеник.

Матей му каза:Ти приличаш на мъдър философ.

Тома му каза:Учителю, устата ми е неспособна да каже, кого уподобяваш.

Иисус каза:Аз не съм повече ваш учител. Понеже сте пили сте се опиянили от бълбукащият извор за който се грижех.

И той го взе (Тома – бел. ред.), и се оттегли, и каза му три притчи.

Щом Тома се върна при другарите си, те го запитаха:Какво ти каза Иисус?

Тома им отвърна:Ако ви разкажа една от притчите, които той ми каза, ще вземете камъни и ще ги хвърлите по мен,а от камъните ще изригне огън и ще ви погълне.

14. Ако постите, ще си навлечете грях, ако се молите, ще бъдете осъдени, ако давате милостиня,ще нараните себе си.. Като отидете в друга земя и тръгнете из селата, то, ако ви приемат хората, яжте онова, каквото ви гостят и лекувайте там болните. Защото не онова, що влиза в устата осквернява човека, онова, що излиза из вашата уста, то ви осквернява.

15. Видите ли оногова, който не е от жена роден, паднете по лице и му се поклонете. Той е вашият Отец.

16. Людете навярно мислят, че съм дошъл на света мир да донеса. Те не знаят, че бунт съм дошъл на земята да вдигна: огън, меч, война. Защото ще бъдат в дома петима: трима срещу двама и двама срещу трима, баща срещу син и син срещу баща, и сами ще останат.

17. Ще ви дам каквото око не е виждало, каквото ухо не е чувало, каквото ръка не е докосвала, каквото в човешкото сърце не е израствало.

18. Учениците запитаха Иисус:Кажи, какъв ще бъде нашият край.

Иисус каза:Нима сте открили началото, та търсите края? Тъй като там, където е началото, там ще бъде и краят. Честит е онзи, който стои пред началото: той ще узнае края и смърт не ще вкуси.

19. Честит е онзи, който е бил, преди да бъде. Ако станете мои следовници и се вслушате в притчите ми, тези камъни ще ви служат. Защото има в рая пет дървета, отредени за вас; те са неизменни, лете или зиме, и листата им не опадват. Който ги познае, смърт не ще вкуси.

20. Кажи ни, на какво да оприличим царството небесно?”

Той им каза: То е като синапено зърно,най-малкото от всички семена,но попадне ли върху обработена почва, ражда голямо растение и става заслон за птици небесни.

21. Мария запита Иисус:Като какви са твоите ученици?

Той каза:Те са като малки деца, живеещи в чужда нива. Когато стопаните на нивата дойдат, ще кажат:„Върнете ни нивата.” Те си събличат дрехите пред тях, за да им ги върнат обратно, и им връщат нивата.Затова казвам: ако стопанинът на къщата знае,че идва крадец,ще бди, преди крадецът да дойде, и не ще позволи той да проникне в дома на имота му и да отнеме неговата собственост. Що се отнася до вас пък, бъдете бдителни срещу света.Въоръжете се с голяма сила, иначе рабителите ще стигнат до вас и бедата,която очаквате, ще ви сполети. Нека сред вас има някой, който разбира. Когато плодът узрее, такъв човек идва бързо със сърп в ръка и го прибира.Уши, който има, нека чуе.

22. Иисус видя няколко пеленачета, които сучеха. И каза на учениците си: Тези младенци са като онези, които ще влязат в царството.

А те го запитаха:Значи ще трябва да влезем в царството като младенци?

Той им отвърна:Когато направите двете едно, когато сторите вътрешното като външното, външното като вътрешното и висшето като низшето, когато направите мъжа и жената едно, така че мъжът да не бъде мъж, а жената – жена, когато нагодите очи наместо окото, ръка наместо ръката, крак наместо крака, образ наместо образа, тогава ще влезете [в царството].

23. Аз ще ви избера, един от хиляда и двамина от десет хиляди, и те ще устояват като един.

24. А учениците му казаха:Покажи ни онова място, в което ти си, защото ние трябва да го търсим.

Той им отвърна: Уши който има, нека чуе. Има светлина в човека от светлина и тя свети над целия свят. Ако не свети, тогава е тъма.

25. Обичай ближния като душата си, пази го като зеницата на окото си.

26. Виждаш прашинката в окото на ближния, а гредата в твоето око не виждаш. Когато извадиш гредата от твоето око, ясно ще видиш, как от окото на брата си прашинката да извадиш.

27. Докато не се въздържате от света, няма да намерите Царството. Докато славите съботата, няма да видите Отца.

28. Аз се изправих насред света и им се явих в плът. Намерих ги всички пияни, но никого от тях не открих жаден. Душата ми жалее за децата человечески, защото са слепи в сърцата си и не виждат, защото празни идват на света и празни искат да си отидат. Но сега те са пияни. Когато оставят виното, ще се покаят.

29. Ако плътта е сътворена заради духа ,това е чудо, но ако духът е сътворен заради плътта,това е чудо на чудесата. Аз обаче се чудя, как такова голямо богатство обитава в такава бедност.

30. Където са три бога, тези са божествени. Където са два или един, аз съм с него.

31. Един пророк не е добре приет в своя роден град, един лекар не изцерява онези, които го познават.

32. Град, построен върху висок хълм и укрепен, не може да падне, нито пък може да се скрие.

33. Онова, което чуете с ушите си, на чужди уши прогласете от своя покрив. Тъй като никой не пали лампа, за да я слага под шиник, нито я слага на скришно място. Слага я върху светилник, та всеки, който дойде и влезе, да види нейната светлина.

34. Когато слепец води слепец, те падат двамата в ямата.

35. Не можеш да влезеш в дома на силния и да го превземеш със сила, без да му вържеш ръцете. Едва тогава можеш дома му да ограбиш.

36. Не се грижи от сутрин до вечер и от вечер до сутрин, каква дреха ще сложиш.

37. Учениците му го запитаха: Кога ще ни се откриеш и кога ще те видим?

Иисус каза:Когато без свян се съблечете, вземете си дрехите и си ги сложите под краката като малки деца и ги стъпчете, тогава [вие] ще видите Сина на живия и не ще се побоите.

38. Често искахте да слушате словата, които ви говоря, а нямате другиго, от когото да ги чуете. Ще дойдат дни, когато ще ме търсите без да сте ме намерили.

39. Фарисеите и книжниците взеха ключовете на познанието и ги скриха. Те не влязоха, нито допуснаха онези, които искат да влязат, да го сторят. Що се отнася до вас, бъдете мъдри като змии и невинни като гълъби.

40. Лоза беше засадена далеч от Отца. Понеже е слаба и не израсна, тя ще бъде изкоренена и ще погине.

41. Онзи, който има, нему още ще се даде, а от онзи, който няма нищо, ще се отнеме дори и малкото, което има.

42. Бъдете случайни минувачи.

43. Учениците му го запитаха: Кой си ти, та ни говориш тези неща?

Той им отвърна: От онова, което ви говоря, не ще узнаете кой съм. Станали сте като иудеите, защото те обичат дървото, но мразят неговите плодове или обичат плодовете, но мразят дървото.

44. Който хули Отца, ще бъде простен, който хули Сина, също ще бъде простен, но онзи, който хули Светия Дух, не ще бъде простен, нито на земята, нито на небето.

45. Грозде от тръни не се бере, нито смокини от магарешки бодили, защото те не дават плодове. Добрият принася добро от хранилището,лошият принася зло от поквареното хранилище в своето сърце и изрича зли слова. От изобилието на своето сърце той изнася злото.

46. От Адам до Йоан Кръстител никой, роден от жена, не е по-велик от Йоан Кръстител, та да не се отвърнат (от него ) човешките очи. Но аз казах, че който сред вас стане дете, ще познае царството и ще стане по-велик от Йоан.

 47.Човек не може да язди два коня или да опъва два лъка. Един слуга също не може да служи на двама господари, защото единия ще почете, а другия ще обиди. Онзи, който пие старо вино, не бърза веднага да поиска младо. Младо вино не се налива в стари мехове, за да не ги спука, а старо вино не се налива в нови мехове, за да не се развали. Стара кръпка не се пришива върху нова дреха, защото не й приляга.

48. Ако двама в една къща се помирят и кажат на планината: Премести се, тя ще се премести.

49. Блажени сте вие, които сте цялостни и избрани, защото ще намерите царството. Защото от него сте дошли и в него пак ще се върнете.

50. Ако ви питат: Откъде сте дошли?, отвърнете им:От светлината, от мястото, където светлината се е самосътворила, установила се е и по този образ се е явила. Ако ви питат:Вие ли сте?, отвърнете: Ние сме нейни (на светлината ) чеда и сме избрани от живия Отец.Ако ли ви питат: Какъв е знакът на Отца ви във вас самите?, то кажете им:Това е движението и покоят.

51. Учениците му казаха: Кога мъртвите ще намерят покой и кога ще дойде новият свят?

Той им отвърна:Каквото търсите е дошло, но вие не го познавате.

52. Неговите ученици му казаха:Двайсет и четирима пророка говориха в Израил и всички за теб говориха.

53. Учениците му го запитаха: Полезно ли е или не обрязването?

Той им отвърна:Ако беше полезно, отците щяха да създават децата в майките вече обрязани. Но истинското обрязване в духа е ценно във всяко отношение.

54. Блажени сте вие бедните, защото ваше е царството небесно.

55. Който не възненавиди баща и майка, не може да бъде мой следовник, който не възненавиди братя и сестри и не носи кръста като мен, не ще бъде достоен за мен.

56. Който е познал света, открил е труп, и който е открил трупa, той е намерил света недостоен.

57. Царството на Отца е като онзи, който имал добро зърно. Врагът му дошъл нощем и посял плевели сред доброто зърно. Човекът не ги оставил (работниците) да изкоренят плевелите, но им казал: Не, защото може с плевелите да изкорените и житото.Защото в деня на жътвата плевелите ще се виждат, ще бъдат изкоренени и изгорени.

58. Честит е онзи, който усърдно се е трудил и е открил живота.

59. Гледай живия, докато си жив, защото може да умреш и тогава ще се опиташ да видиш живия, но не ще можеш да го съзреш.

60. Те видяха самарянин да носи агне като вървеше през Иудея.

Той каза:Докато агнето е живо, той няма да го изяде. Той може да го направи, само ако то е мъртво.

– Няма друг начин, отвърнаха те.

Той каза: Така и вие, търсете си място за покой, защото можете да се превърнете на трупове и да бъдете изядени.

61. Двама ще почиват върху ложе,единият ще умре, а другият ще живее.

Саломе каза:Кой си ти, господине, че ти, въпреки че си от Единият, на ложето ми се възкачи и от масата ми яде.

Иисус и отвърна:Аз съм онзи, който идва от Цялото. Бе ми дадено от онова, което е на моя Отец.

Саломе каза: Аз съм твой ученик.

-Затова казвам: Ако човек цялостен е, ще се изпълни със светлина, но ако е раздвоен, ще бъде изпълнен с тъма.

62. Аз разкривам моите тайнства пред онези, които са достойни за моите тайнства. Нека лявата ви ръка да не знае какво върши дясната.

63. Имало богат човек с много пари. Той казал: Ще вложа парите си така, че да мога да засея, да пожъна, да засадя и да напълня хамбарите си със зърно, та да не ми липсва нищо. Това той мислил в сърцето си, но същата нощ умрял. Уши който има, нека чуе.

64. Един човек посрещал гости. Когато приготвил обяда, изпратил слугата си да покани гостите.

Слугата отишъл при първия и му казал: Моят господар те кани.

А той отвърнал: Търговци ми дължат пари,тази вечер ще дойдат при мен,трябва да отида и да се разпоредя. Моля те, извини ме за обяда.

Слугата отишъл при друг и му казал: Моят господар те покани.

Този човек отвърнал на слугата: Купих кьща и ще трябва за един ден да замина. Няма да имам време.

Слугата отишъл при друг и му казал: Моят господар те кани.

Този човек отвърнал на слугата: Мой приятел се жени и аз трябва да уредя гощавката. Не ще мога да дойда. Моля те, извини ме за обяда.

Слугата отишъл при друг и също му казал: Моят господар те кани.

А той отвърнал на слугата: Купих имение и отивам да събера рентата. Не ще мога да дойда. Моля да ме извиниш.

Слугата се върнал и казал на своя господар: Хората, които си поканил на обяд, молят да бъдат извинени.

Господарят отвърнал на своя слуга: Излез на улицата и доведи на обяд, когото намериш. Прекупвачи и търговци не [ще] влязат в дома на моя Отец.

65. Той каза: Един  човек имал лозе и го дал на лозари да го обработват, а той да събира от тях плодовете. Той изпратил слугата си, да му дадат лозарите плодовете на лозето. Те хванали слугата, набили го, едва не го убили, а той се върнал и разказал на своя господар. Господарят му казал: Сигурно той не ги познава. Той изпратил друг слуга, но лозарите и него набили.-Сигурно сина ми ще зачетат. Но понеже лозарите знаели, че това е наследникът на лозето, хванали го и го убили. Уши който има, нека чуе.

66. Покажете ми камъка, който зидарите отхвърлиха,това е крайъгълният камък.

67. Онзи, който знае всичко, но не познава себе си, нищо не знае.

68. Честити сте вие, когато сте мразени и преследвани и където и да сте били преследвани, там няма да намерят място.

69. Честити са онези, които са били преследвани в своето сърце,те са онези, които наистина познаха Отца. Честити са гладните, защото стомахът на онзи, който се нуждае, ще бъде напълнен.

70. Ако изявиш онова, което е в теб, онова, което имаш, ще те спаси. Ако не изявиш онова, което е в теб, онова, което не изявиш, [ще] те убие.

71. Ще разруша [този] дом, и никой не ще може да го съгради.

72. Един [човек] му каза: Кажи на моите братя да разделят с мен бащиния ми имот.

Той му отвърна: Но човече, кой ме е направил вещ в делбата?

Обърна се към своите ученици и им каза: Аз нищо не разделям, нали?

73. Жетвата е голяма, а жетварите са малко. Така че помолете Господа да изпрати работници за жетвата.

74. Той каза: Господарю, много са около кладенеца, но в кладенеца няма нищо.

75. Мнозина стоят до вратата, но онези, които са цялостни, ще влязат в брачните чертози.

76. Царството на Отца е като търговеца, който имал много стока, но после намерил перла. Този търговец бил благоразумен, продал стоката и купил перлата. Така и вие ,търсете неговото богатство, което е вечно, което пребъдва, което молец не разяжда и което червей не руши.

77. Аз съм светлината, която е над всичко. Аз съм всичко,от мен всичко е дошло, към мен всичко се връща. Разцепи дървото,аз съм там. Вдигни камък и там ще ме намериш.

78. Защо сте излезли в полето? Да видите тръстика, люляна от вятъра? И да видите човек, облечен в меки дрехи, [като вашите] управници и като вашите властители? Те са облечени в меки дрехи и не могат да разберат истината.

79. Една жена от тълпата му каза: Честита е утробата, която те е заченала, и честити са гърдите, които са те откърмили.

Той отвърна: Честити онези, които чуха словото на Отца и вярно го съхраниха. Защото ще дойдат дни, когато ще кажете: Честита утробата, която не зачена, и честити гърдите, които мляко не дадоха.

80. Който е познал света, е открил тялото, а който е открил тялото, той е намерил света недостоен.

81. Нека сдобилият се с богатство да управлява, и нека онзи, който има власт, да се откаже [от нея].

82. Който е близо до мен, е близо до огъня, а който е далеч от мен, е далеч от царството.

83. За хората са видими образите, но светлината в тях е скрита в образа на светлината на Отца. Той ще се разкрие, но Неговият образ е скрит от Неговата светлина.

84. Видиш ли своя лик, се радваш. Но когато видиш твоите образи, които са били преди ти да се появиш, образи, които нито умират, нито стават видими, колко ще трябва понесеш!

85. Адам дойде от велика сила и голямо богатство, но той не е достоен за вас. Защото, ако да бе достоен, [той] не [би вкусил] смърт.

86. Лисиците имат леговища и птиците имат гнезда, а Синът человечески няма къде да положи глава и да отдъхне.

87. Колко злочесто е тялото, което зависи от тяло, колко злочеста е душата, която зависи от тези двете.

88. Вестителите и пророците ще дойдат при вас и ще ви дадат онова, що е ваше. Вие, от своя страна, дайте им, каквото имате, и си кажете: Кога ли ще дойдат и ще си вземат своето?

89. Защо миете чашата отвън? Не разбирате ли, че онзи, който е направил вътрешната страна, е направил и външната?

90. Елате при мен, защото моето иго е леко и моята власт е смирена, и ще намерите за себе си покой.

91. Те му казаха: Кажи ни кой си, та да повярваме в теб.

Той им отвърна: Вие изследвате лицето на небето и земята, но не познахте онзи, който е пред вас и не знаете как да изследвате настоящия момент.

92. Търсете и ще намерите. Защото преди аз не ви казвах нещата, за които тогава ме питахте. Сега искам да ви ги кажа, но вие не ги търсите.

93. Не давай святото на кучета, та да не го хвърлят върху купчината тор. Не хвърляй перли на свинете, та да не могат да ги унищожат.

94. Който търси, ще намери, който почука ще му се отвори.

95. Ако имате пари, не ги давайте с лихва. По-скоро дайте ги някому, от когото не ще ги вземете обратно.

96. Царството на Отца е като жена. Тя взема малко мая, слага я в брашното и прави от него големи пити хляб. Уши който има, нека чуе.

97. Царството на Отца е като жената, която носила делва пълна с брашно. Докато вървяла по един път, дръжката на делбата се счупила и брашното се разпиляло зад нея по пътя. Тя не разбрала за това, не забелязала бедата. Когато стигнала у дома си, сложила делвата на земята и открила, че е празна.

98. Царството на Отца е като човека, който искал да убие силен човек. Докато бил у дома си, той извадил своя меч и го забил в стената, за да види, дали ръката му е крепка. Тогава излязъл и убил силния.

99. Учениците му казаха: Майка ти и братята ти стоят отвън.

Той им отвърна: Тези тук, които изпълняват волята на моя Отец, са моите братя и моята майка. Те ще влязат в царството на Отца ми.

100. Те показаха на Иисус златна монета и му казаха: Хората на кесаря искат от нас данъци.

Той им отвърна: Дайте кесарю кесаревото, дайте на Бог Божието, а моето дайте на мен.

101. Онзи, който не възненавиди баща и майка като мен, не може да бъде мой следовник, и който не обикне баща и майка като мен, не може да бъде мой следовник. Защото моята майка ме уби, но моята истинска майка ми даде живот.

102. Проклети да са фарисеите, защото те са като куче, което спи в яслите на воловете,нито то самото яде, нито дава на воловете да ядат.

103. Блажен е онзи, който знае, къде ще влязат крадците, така че може да стане, да си събере домакинството  и да се въоръжи, още преди те да дойдат.

104. Те казаха на Иисус: Ела, нека днес се молим и постим.

Иисус каза: Какъв грях съм сторил или какво не съм направил? По-добре, когато женихът напусне брачните чертози, нека тогава хората постят и се молят.

105. Който познава баща си и майка си, ще го нарекат копеле.

106. Когато направите от двете едно, ще станете синове человечески, а когато кажете на планината: „Премести се”, тя ще се премести.

107. Царството е като пастира, който имал сто овце. Една от тях, най-голямата, се заблудила. Той оставил деветдесет и деветте и търсил едната, докато я намерил. Когато бедата отминала, казал на овцата: Обичам те повече от деветдесет и деветте.

108. Онзи, който пие от устата ми, ще стане като мен,сам аз ще стана този човек и скритото ще му се открие.

109. Царството е като човека, който имал съкровище, скрито в нивата си, но не знаел за него. И когато умрял, оставил го на сина си. Синът не знаел (за него). Той продал нивата. Онзи, който купил, нивата, я разорал, намерил съкровището и започнал да раздава заеми с лихва.

110. Нека намерилият света и богатство се отрече от света.

111. Небето и земята ще преминат в присъствието ти. Онзи, който живее чрез Живия не ще види смърт.

Не каза ли Иисус: Нима онзи, който е намерил себе си, не е намерил света недостоен?

112. Горко на плътта, зависима от душата. Горко на душата, зависима от плътта.

113. Учениците му казаха: Кога ще дойде царството?

-То не ще дойде, когато го чакат. Не ще кажат: „Виж, то е тук”, или „Виж, то е там”. Но царството на Отца се е разпростряло над земята и човеците не го виждат.

114. Симон Петър им каза: Мария ще ни изостави, защото жените не заслужават живота.

Иисус каза:Аз ще я водя така, че да я направя мъж, и да може да стане Живеещ Дух, както правя с вас мъжете. Защото всяка жена направена мъжествена, ще влезе в Небесното Царство.

Евангелие на Тома